Have questions?

Phone: 732-560-1000
Fax: 732-560-5999

Limited English Proficiency Document

Español

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-877-286-9235TTY1-866-827-7028

한국어

주의한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028)번으로 전화해 주십시오.

Português

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

ગુજરાતી

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

 

Polski

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

Italiano

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

العربية

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-5329-682-778 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-8207-728-668)

Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

Русский

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-877-286-9235 (телетайп: 1-866-827-7028).

Kreyòl Ayisyen

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

हिंदी

ध्यान देंयदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028) पर कॉल करें।

Tiếng Việt

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).

Français

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-877-286-9235 (ATS : 1-866-827-7028).

اُردُو

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال

1-877-286-9235 (TTY: 1-866-827-7028).